Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 

 คติธรรม                           ปฺญญานรนํรฺตตนํ  “ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน”

 ปรัชญาโรงเรียน                 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตของตนเองและสังคม

 คำขวัญโรงเรียน                 จรรยาดี  มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น  เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม   

                                       สัมพันธ์ชุมชน

 

 เครื่องหมายโรงเรียน           ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วย รูปเสมา และเพชร

 อักษรย่อ                           ล.ข.

 สีประจำโรงเรียน                น้ำเงิน – ชมพู

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน           ต้นไผ่    และเฟื่องฟ้า

 

 อัตลักษณ์ 

มารยาทดี มีน้ำใจ

 เอกลักษณ์ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th