Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 


 สถานภาพโรงเรียน 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

จัดการศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

รับนักเรียนไป–กลับ และมีหอพักสำหรับนักเรียนที่บ้านไกล

 

 ความเป็นมาของโรงเรียน 

๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ เปิดทำการสอนครั้งแรกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบนเนื้อที่

๖๔ ไร่ ซึ่งนายเพชร – นางมอญ สมยะภัย ได้บริจาคพื้นที่ให้เพื่อก่อตั้งโรงเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ๕

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับการคัดเลือกตามโครงการโรงเรียนหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ ๒

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ ๓

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th