Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กลยุทธ์ที่ ๒   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์ที่ ๓   เพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ

 กลยุทธ์ที่ ๔   ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

 กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ที่ ๖   พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th