Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 

   
   

 นายสุริยะ  จันทร์สนอง

ผู้อำนวการโรงเรียน

 
 

 นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง

รองผู้อำนวการโรงเรียน

    นายสุทธิวัฒน์      มากมี 

รองผู้อำนวการโรงเรียน

 


 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th