Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 

   
   

 นายสุริยะ  จันทร์สนอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
     
   

 นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 


 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th