Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 


 
 

 นายนพดล    เขียววิราชนายเจริญ  โพธิ์ทอง

ครู คศ. 1

 

 

 นายนพดล    เขียววิราช

ครู คศ. 1

 

 นายประคุณ   สาระศาลิน

ครู คศ. 1

 

นายบรรหาร  เชื้อทอง

ครู คศ. 2

 

   

นายคชานนท์  ธนะสกุล

ครู คศ.1

 

 นางสาวสุภาวดี   พุทธรักษา

ครูผู้ช่วย

 

 

 


 

 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th