Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

นางสาวทิพย์สุดา ประดาสุข

ครูคศ.1

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูล

 ครู คศ. 1

 

นางสาว

ครู คศ. 1

 

นางสาวมยุรา    บุญมาก

ครู คศ. 2

 

   

 นางวิไล วรรณบูรณ์

ครูผู้ช่วย

นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ

ครูผู้ช่วย

 

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th