Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

 นายชูศักดิ์    ชิวปรีชา

ครู คศ. 2

 

 

นางสาวมาลัย  เชียงวิราฑา

ครู คศ. 2

 

นายองอาจ  จันทร์คลาย

ครู คศ. 1

 

 นางสาวรุ่งรัตน์    แผนสมบุญ

ครู คศ. 1

 

   

นายอิสรารัตน์ รัตนวงศ์วาคิน

ครู คศ.1

   

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th