Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 
 

 นายวินัส  รุ่งรจนา

ครูผู้ช่วย

 

 

 นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง

ครูคศ. 2

 นางสาวนิชาภา บุรีกาญจน์

ครูผู้ช่วย(ช่วยราชการ)

 นายสุริยันต์   อิ่มรัตน์

พนักงานราชการ

นายทศพร   หงษ์โต

นักศึกษาฝึกสอน

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th