Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

 นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดา

ครู คศ .1

 
 

 

นายวิชชุ   สุภาพเสรีพงศ์

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวดวงรัตน์   รัตนพงษ์

ครูอัตราจ้าง

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th