Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

นางสาวสุนัน  สุกุลธนาศร

ครู คศ.2

 

 
 

นางเวชิตา    บางแก้ว

ครู คศ.3

 

 นายพีรัชย์   เพิ่มพูล

ครู คศ.2

 

 นายเสกสันต์   เทียนสมใจ

ครู คศ.1

 

 

นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ

ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์คำรพ

ครู คศ.1

 

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th