Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 

 
 

 นายอรรถพงษ์     ศรีท้าว

ครู คศ.1

 

 

นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี

ครู คศ.2

 

นางสาวยุวดี  ศิลาดี

ครู คศ.1

 

นางสาวลักษิกา ศรีบรรพต 

ครูผู้ช่วย

 

นางนฤมล ชี้ศรทอง

ครูผู้ช่วย

 นางสาวราตรี ศรีสองเมือง

ครูผู้ช่วย

 นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

ครูอัตราจ้าง

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th