Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

   


นายไพรัตน์  จันทร์หอม

ธุรการ

 

 

 นายน้อย   เพิ่มพูล

นักการภารโรง

 นายสุเทพ   รักษี

นักการภารโรง

 นางวันดี   เปรมปรีดา

แม่บ้าน

 


 

 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th