Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

  

ลำดับ เอกสาร โหลด
1 ตารางสอบปลายภาค ม.1 ม.2 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2 ตารางสอบปลายภาค ม.4 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


   
  นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง

รองผู้อำนวการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 
   
  นายธนกฤต    น่วมจาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   
©2015 by lk.ac.th